Zgłoszenie Reklamacyjne

Procedura gwarancyjna

W przypadku wady produktu lub usterki nabywca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia gwarancyjnego poprzez formularz online znajdujący się poniżej.

Uwagi:

Odbiór urządzenia od reklamującego nastąpi w przeciągu trzech dni roboczych od przesłania kompletnych informacji pozwalających na realizację zgłoszenia.

** Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot oferujący reklamowane produkty lub usługi.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia Pani/Pana reklamacji w zakresie usterek stwierdzonych w zakupionym lokalu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy), a ponadto w celu prowadzenia rejestru reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych).
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. firmy z branży IT w zakresie serwisu: sprzętu komputerowego, systemu elektronicznego obiegu informacji i dokumentów, oprogramowania,
  2. firma obsługująca system reklamacyjny, tj. NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie, 05-077 Warszawa-Wesoła, ul. Trakt Brzeski 89, NIP: 113-25-184-15
  3. kancelarie prawne,
  4. firmy kurierskie,
  5. producenci produktów lub materiałów,
  6. wykonawcy napraw zgłoszonych reklamacji,
  7. firma zajmująca się niszczeniem dokumentów,
  8. a także podmioty działające w ramach grupy przedsiębiorstw,
  przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia rejestru reklamacji
 5. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu, w tym profilowania wobec przetwarzania opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych
  3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego zrealizowania Państwa reklamacji.